گروه آی نوین از تیرماه 1395 با هدف فعالیت در زمینه طراحی سایت پا به عرصه وجود نهاد در همان سال  همگام با آغاز رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا،با مدیریت آقای سعید خرمالی به طور تخصصی فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز ساخت.