طراحي کاراکتر و تصويرسازي
روح دادن به برند و زنده کردن آن
طراحي کاراکتر يعني براي برند شما يک شخصيت يا المان خلق بشه که بتونيم با اون کاراکتر نقش هاي مختلف رو بازي کنيم! در بخش تصويرسازي به کمک نقاشي ديجيتال طراحي اختصاصي متناسب با موضوع و تجارت شما انجام ميشه
چرا طراحي کاراکتر | تصويرسازي ؟
طراحي کاراکتر باعث ميشه هويت برند شما بهتر تو ذهن افراد بمونه و هميشه يه تصوير ذهني از کسب و کار شما توي ذهنشون وجود داره.